Návrh zákona o realitním zprostředkování

Dne 6. února 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo Poslanecké sněmovně návrh zákona o realitním zprostředkování. Návrh zákona se týká úpravy podmínek poskytování realitního zprostředkování a práv a povinností s tím souvisejících, zejména práv a povinností účastníků realitního zprostředkování. Tato úprava míří především na realitní kanceláře, jelikož v současné době neexistuje žádný zákon, který by oblast realitní činnosti upravoval. Stávající úprava je tak považována za nedostatečnou, především z důvodu chybějících pravidel pro výkon realitního zprostředkování, nedostatečné ochrany klientů a neúčinné kontroly realitních zprostředkovatelů, či z důvodu jejich nedostatečné profesní odbornosti.

Návrh zákona definuje pojem realitní zprostředkování, kterým se rozumí činnost, jejímž účelem je zprostředkovat jiným osobám uzavření realitní smlouvy, a dále uvádí, jaké služby tato činnost zpravidla zahrnuje (např. zajištění prohlídky nemovité věci, zprostředkování poskytnutí právních služeb, posouzení stavu nemovité věci).

Dále návrh zákona zavádí pojem realitní zprostředkovatel, což je ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování. Je zaveden požadavek bezúhonnosti, povinnost pojištění při výkonu činnosti a informační povinnost realitního zprostředkovatele. Nově má být realitní zprostředkování vykonáváno na základě živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti, zákon tak zároveň novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který upravuje podmínky vstupu do nově zavedené vázané ohlašovací živnosti. Kontrolu nad dodržováním povinností mají vykonávat obecní živnostenské úřady a ministerstvo.

V původním návrhu bylo stanoveno, že realitní zprostředkovatel není oprávněn nabízet přijímání peněz do úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, nicméně Ústavně právní výbor přijal pozměňovací návrh, který na písemnou žádost zájemce umožňuje za splnění určitých podmínek realitnímu zprostředkovateli úschovu poskytnout. Návrh tedy zachovává možnost realitním kancelářím poskytovat úschovy, ale stanoví povinnosti, kterých se musí držet. Smlouva o úschově bude vždy písemná a realitní zprostředkovatel musí mít zřízen pro každého uschovatele samostatný úschovní účet úschovy, který bude u banky veden na jeho jméno. Nebude již tedy možné zachovat praxi některých realitních kanceláří, které úschovy kupních cen poskytují a všechny prostředky od různých schovatelů ukládají na jeden bankovní účet. Obdobně jako je tomu u advokátů bude realitní zprostředkovatel povinen vést evidenci úschov a je mu také stanovena povinnost současně s prvním poskytnutím úschovy o tomto informovat obecní živnostenský úřad.

Návrh zákona dále zavádí povinnost realitního zprostředkovatele být pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou mu výkonem realitního zprostředkování a upravuje také náležitosti smlouvy o realitním zprostředkování a povinnosti, které musí zprostředkovatel v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit.

Návrh zákona byl již schválen Poslaneckou sněmovnou a dne 18.11.2019 doručen Senátu ČR. Navrhované nabytí účinnosti zákona je stanovené na 1. ledna 2020, nicméně jej v tuto chvíli čeká projednání Senátem a podepsání Prezidentem republiky. O dalším vývoji schvalování zákona o realitním zprostředkování Vás proto budeme informovat.

Barbora Jakoubková, advokátní praktikantka
Advokátní kancelář Grinacová & Šulc