Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

V pátek dne 18. září 2020 podepsal prezident republiky zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, který byl následně dne 25. září 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů (konkrétně pod číslem 386/2020 Sb.). Účinnosti zákon nabyl dnem následujícím po tomto vyhlášení, tedy ke dni 26. 9. 2020. Daň z nabytí nemovitých věcí je proto definitivně zrušena.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla do právního řádu zavedena zákonným opatřením Senátu v roce 2013. Poplatníkem této daně byla strana kupující, která byla rovněž povinna nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podat příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a v téže lhůtě ji také na bankovní účet příslušného finančního úřadu zaplatit.

Povinnost podat daňové přiznání a současně uhradit daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z kupní ceny zaniká podle zákona zpětně, a to od 1. prosince 2019. Daň se totiž ruší pro případy, kdy výše uvedená tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání uplynula po 31. březnu 2020. Daň proto platit nemusejí kupující, kteří dokončili vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí právě v prosinci 2019 (či později). Všichni tito kupující proto již daň z nabytí nemovitých věcí odvádět nemusí.

Pokud kupující sice dokončili vklad na katastr nemovitostí v průběhu prosince 2019, ale daň ve výši 4% již na účet finančního úřadu uhradili, v takovém případě jim bude zaplacená daň vrácena stejně jako v případě přeplatku. Pro vrácení uhrazené daně je nutné podat žádost.

Současně se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí navrhovala vláda rovněž zrušení úpravy, podle které si kupující mohou od základu daně z příjmů odečítat úroky z úvěru na bydlení poskytnutých od 1. 1. 2021. V tomto kroku se však setkala s odporem opozičních stran, a výsledkem je proto stav, který současný limit odpočtů ve výši 300 tisíc korun snížil o polovinu, a kupující si proto nově budou moci odečítat úroky pouze do částky 150 tisíc korun. Snížený limit odpočtů platí od 1. 1. 2022, na úvěry uzavřené do tohoto data se nadále použije stará úprava umožňující odpočet až do výše 300 tisíc korun.

Lucie Herodesová, advokátní praktikantka
Advokátní kancelář Grinacová & Šulc