Vyřizování žádostí a stížností subjektů údajů

Každý subjekt údajů, jehož údaje Advokátní kancelář Grinacová & Šulc zpracovává, má v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“) právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Obsah jednotlivých práv najdete níže.

Žádosti subjektů údajů vyřizuje naše advokátní kancelář následujícím způsobem:

 1. Elektronické žádosti

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace rovněž v elektronické formě,
pokud nepožádáte o jiný způsob. U elektronicky podané žádosti jsme povinni ověřit identitu toho,
kdo žádost podal, aby se informace nedostaly neoprávněným osobám. K ověření identity Vás proto budeme
kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

Elektronické žádosti můžete zasílat na email: akgr@akgr.cz

 1. Písemné žádosti

Jestliže podáte žádost písemně, poskytneme Vám informace rovněž v písemné formě, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Písemné žádosti můžete zasílat na adresu: Advokátní kancelář Grinacová & Šulc, Arbesovo náměstí 257/7, 150 00, Praha 5.

 1. Lhůta

Požadovaná informace Vám bude poskytnuta nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti. V odůvodněných případech může být lhůta prodloužena vždy však tak, aby informace byla poskytnuta do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž budete vždy ze strany advokátní kanceláře informováni, včetně důvodů prodloužení.

 1. Poplatek

Informace poskytujeme bezplatně.

Práva subjektů údajů

 1. Právo na přístup

Přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 • účely zpracování,

 • kategorie dotčených osobních údajů

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

 • že má právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku

 • že má právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů

 • o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.

Žádosti o přístup týkající se klientských spisů a podané jinými osobami než klientem je však advokátní kancelář povinna zamítnout s odkazem na existující povinnost mlčenlivosti advokáta, není možné poskytnout ani informaci, zda advokátní kancelář osobní údaje příslušného subjektu údajů zpracovává, či nikoliv. I zamítnutí žádosti bude vyřízeno ve lhůtě stanovené shora.

 1. Právo na výmaz

Právo na výmaz představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o žadateli zpracovává, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 1. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

 2. pro výkon práva na svobodu projevu a informace

 3. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen

 4. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle GDPR

 5. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely podle GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.

 1. Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost představuje právo subjektu údajů získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí elektronicky (kumulativní podmínky).

Při výkonu svého práva na přenositelnost má žadatel – subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 1. Právo na opravu nebo doplnění

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Pokud se správce domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou přesné, informuje o tom žadatele s odůvodněním.

 1. Další práva subjektů údajů

GDPR obsahuje i další práva subjektů údajů, a to právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování.

V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete podat stížnost přímo naší advokátní kanceláři, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).