top of page
  • Admin

Osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti

Aktualizováno: 8. 2. 2023


Současně s mediálně velmi sledovaným zrušením daně z nabytí nemovitých věcí byl zákonem č. 386/2020 Sb., mimo jiné změněn i zákon o daních z příjmů, což je změna, která v médiích možná nedostala dostatečný prostor, jaký by si zasloužila. Jaké změny s účinností od 1. 1. 2021 v oblastí daní z příjmů při prodeji nemovitosti nastanou?

Hlavní změnou, která byla uvedenou novelou provedena, je zvýšení tzv. „časového testu“ pro osvobození od daně z příjmů v případě prodeje nemovitých věcí z dosavadních 5 na 10 let. Slovy zákona se od daně z příjmu osvobozuje příjem z prodeje nemovitých věcí (nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem (nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim) dobu 10 let, a to místo dosavadních 5 let. Výjimkou je příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před jejich prodejem; podmínka minimálních 2 let se však nepoužije tehdy, pokud prodávající použije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.

Novela podle důvodové zprávy míří především na odnětí daňové výhody developerům, kteří investují v oblasti nemovitých věcí, a to s cílem umožnit širší veřejnosti pořídit si vlastní bydlení. Předkladatelé zákona se domnívají, že prodloužením tohoto „časového testu“ na dvojnásobnou dobu, tedy 10 let, ubere investicím do nemovitých věcí na lukrativnosti a dojde tak k odlivu investorů z tohoto odvětví, čímž bude trh uvolněn ve prospěch skutečných zájemců o vlastní bydlení. Zřejmou snahou je tedy zabránit spekulativním koupím nemovitých věcí s cílem je po 5 letech výhodně prodat a vyhnout se tak zároveň značné daňové zátěži v podobě daně z příjmů z takového prodeje.

Novela nabývá účinnosti, jak bylo uvedeno výše, dne 1. 1. 2021. Současně přechodná ustanovení této novely stanoví úpravu pro případy, že byla nemovitá věc nabytá do účinnosti této úpravy, tedy do konce roku 2020. Je proto třeba zdůraznit, že zvýšení „časového testu“ na 10 let se vztahuje pouze na nemovité věci, které vlastník nabyl po 1. 1. 2021. Pokud tedy vlastník nabyl nemovitou věc do 31. 12. 2020, vztahuje se na něj osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí podle současné úpravy, tedy „časový test“ činí pouze 5 let a nikoli dvojnásobek.

 

Lucie Herodesová, advokátní praktikantka

Advokátní kancelář Grinacová & Šulc

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page