top of page
  • Admin

Zrušení zákonného předkupního práva při převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci

Dne 18. března 2020 Senát Parlamentu České republiky schválil usnesením č. 326 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela ruší mimo jiné zákonné předkupní právo při převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci, které bylo do občanského zákoníku s účinností od 1. ledna 2018 zavedeno novelou č. 460/2016 Sb.

Ustanovení § 1124 se tak vrací do stavu před rokem 2018, to znamená, že se zákonné předkupní právo uplatní v případě, že spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti, tedy závětí, dědickou smlouvou nebo dovětkem, nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Předkupní právo trvá 6 měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví a vztahuje se na úplatný i bezúplatný převod podílu na věcech jak movitých, tak i nemovitých. Výjimku tvoří situace, kdy spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníkovi nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v přímé řadě. Spoluvlastníci mají možnost si ujednat, jak předkupní právo vykonají, a v případě, že tak neučiní, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti svých podílů.

Navrhovanou novelou se mění i ustanovení § 1125 občanského zákoníku, které upravuje vzdání se předkupního práva. Novela navrací ustanovení upravující předkupní právo k zemědělskému závodu, v tomto případě předkupní právo není časově omezené a vztahuje se i na dědický podíl. Předkupní právo k zemědělskému závodu se nepoužije v případě, že spoluvlastník převádí podíl jinému spoluvlastníkovi, nebo osobě, která by byla podle zákonné posloupnosti jeho dědicem. Opět mají spoluvlastníci či spoludědicové právo si ujednat, jak předkupní právo vykonají.

Nyní bude zákon postoupen prezidentovi, plánované nabytí účinnosti je stanoveno na 1. července 2020.

Barbora Jakoubková, advokátní praktikantka Advokátní kancelář Grinacová & Šulc

Zdroje: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Návrh zákona schválený usnesením Senátu č. 326 dne 18. března 2020

Spáčil J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page